Необходимост от клинични изследвания

Необходимост от клинични изследвания

Необходимост от клинични изследвания

В здравеопазването се провеждат клинични изследвания за събиране на данни за безопасност и ефикасност за нови лекарства или ваксини. Такива изследвания се провеждат само след като е събрана задоволителна информация за качеството на продукта. Както и за неговата предклинична безопасност и съответният здравен орган / Етичен комитет на страната, в която се провежда клиничното изпитване, е дал разрешение.

Необходимост от клинични изследвания. В зависимост от вида на продукта и етапа му на развитие, изследователите записват здрави доброволци и / или пациенти в началото на малки пилотни проучвания, „наблюдение“. Които са последвани от по-големи проучвания на пациенти, често сравняващи този нов продукт с предписани лечения. Тъй като се събират положителни данни за безопасност и ефикасност, броят на пациентите обикновено се увеличава. Клиничните изследвания могат да варират от един център в една държава до многоцентрови изпитвания, обхващащи центрове в много страни.

Необходимостта от клинични изследвания

Всеки нов медицински продукт (лекарство, изделие) трябва да бъде подложен на клинични изпитвания. Специално внимание беше обърнато на клиничните изпитвания в края на 20-ти век, във връзка с развитието на концепцията за доказана медицина.

Медицински Център Конвекс е един от тези, които са специализирани в извършването на клинични изследвания върху новосъздадени лекарствени препарати. София, ул. Синанишко езеро 11 А, 1680.

Телефон: +359 2 986 3109.

Видове клинични изпитвания

Пилотното проучване има за цел да получи предварителни данни, които са важни за планирането на по-нататъшни етапи от изследването (определяне на осъществимостта на провеждането на изследването при по-голям брой теми, размера на извадката в бъдещото проучване, необходимата изследователска мощ и т.н.).

Рандомизирано клинично изпитване, при което пациентите са разпределени на случаен принцип в групи за лечение (процедура на рандомизация) и имат същата възможност да получат изследваното или контролното лекарство (сравнително или плацебо). При нерандомизирано проучване процедурата за рандомизация не се извършва.

Контролирано (понякога синоним на сравнително) клинично изпитване, при което изпитваното лекарство, ефикасността и безопасността на което все още не са напълно проучени, се сравнява с лекарство, чиято ефикасност и безопасност са добре известни (лекарство за сравнение). Това може да бъде плацебо (плацебо-контролирано проучване), стандартна терапия или никакво лечение.

При неконтролирано (не-сравнително) проучване не се използва контролна / сравнителна група (група субекти, приемащи лекарство за сравнение). В по-широк смисъл контролираното изследване се отнася до всяко изследване, при което потенциалните източници на пристрастия се контролират (ако е възможно, минимизират се или се изключват) (т.е. провеждат се в строго съответствие с протокола, наблюдават се и т.н.).

Необходимост от клинични изследвания
Към началото