Адвокатски услуги застрахователно право

Адвокатски услуги застрахователно право

Адвокатски услуги застрахователно право

Това са съвети по застрахователното право, включително по въпроси, свързани със сключването, изпълнението и прекратяването на застрахователни договори. Както и относно настъпили застрахователни събития. Ние представляваме интересите на нашите клиенти при предявяване на досъдебно вземане до застрахователя. Както и когато застрахователят е длъжен да изпълни задължението по сключения застрахователен договор. Също и да плати застрахователно обезщетение или застрахователната сума.

Адвокатски услуги застрахователно право в България осигурявят защита и помощ на жертвите на бедствие или друга катастрофа. Извършват процесуално представителство на физически и юридически лица при предявяване на искове пред български съд срещу застраховател за изплащане на застрахователно обезщетение за щети при злополука, злополука или друго застрахователно събитие.

Адвокатските услуги в България предлагат пълно представителство на интересите на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Както и техните роднини във взаимоотношения със застрахователни компании, по наказателни дела срещу извършителя на престъпление или държавни агенции. Извършва се процесуално представителство на интереси в български съдилища по регресни искове на застрахователни компании срещу извършителите.

В това отношение адвокатските услуги в България предлагат правна защита и съдействие по дела, свързани със застраховка на стоки и превозни средства. Включително: представителство на лица в искове, свързани с прилагането на условията на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари (CMR). Отказ на застрахователя да плати застрахователно обезщетение на застрахованото лице по „Застраховане на отговорността на превозвача на товари по шосе“ и други.

Адвокатски услуги в България – Преводи. Легализация на документи в България.

Адвокатските услуги в България включват сертифицирани преводачи, които могат да превеждат всякакви документи на много езици по света. Договори, решения на българските съдебни органи, нотариални актове. Както и актове на Регистъра на недвижимите имоти, удостоверения на Търговския регистър, пълномощни, фирмена документация, изявления и други. Както и да превеждате и легализирате вашите документи, издадени от чуждестранни организации, ако е необходимо да ги представите в България. Тъй като българският е официалният език на Република България.

Могат да Ви консултират за необходимите документи, издадени от български организации, и последващия им превод и легализация, за да можете да ги използвате в чужбина. Дейността включва също легализация на документи, свързани с престоя в България, документи за сделки с недвижими имоти, документи във връзка с регистрация на права на собственост в България, легализация на фирмени документи, завещания в България, документи по спорове за наследство и др.

Адвокатски услуги застрахователно право
Към началото